حضور پارس کیان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه