درباره پاکرا

موسسه رتبه بندی اعتباری پاکرا (پاکستان) بعنوان شریک و توسعه دهنده فرآیندهای ما

موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

موسسه در سال 1396 با مجوز سازمان بورس و ارواق بهادار تهران جهت همراستایی تشکیل شد.
اهداف ما عبارتند از

شعار موسسه صداقت صراحت و سرعت عمل در ارائه گزارشات می باشد