احمدرضا معروفی

عضو کمیته رتبه بندی

احمدرضا معروفی
عضو کمیته رتبه بندی
shadow

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری
مدیر مشاور سرمایه گذاری شرکت پردازش مالی نوآوران امین