الهه کمالی

عضو گروه کاری رتبه بندی

الهه کمالی
عضو گروه کاری رتبه بندی
shadow

دانشجوی دکتری مهندسی مالی
تحلیل گر کارگزاری بانک مسکن
مشاهده رزومه کاری