امیرحمزه مالمیر

عضو کمیته رتبه بندی

امیرحمزه مالمیر
عضو کمیته رتبه بندی
shadow

دانشجوی دکتری مدیریت مالی
معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری اهداف
معاون ناشران و اعضا شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار