بهروز زارع

عضو هیات مدیره

بهروز زارع
عضو هیات مدیره
shadow

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد
رئیس هیات مدیره کارگزاری خبرگان سهام
رئیس هیات سرمایه گذاری مدیران اقتصاد