رضا داغانی

عضو گروه کاری رتبه بندی

رضا داغانی
عضو گروه کاری رتبه بندی
shadow

دانش آموخته دکتری حسابداری
مدرس دانشگاه