فاضل باغبان

مدیر تطبیق

فاضل باغبان
مدیر تطبیق
shadow

دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک توسعه صادرات
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری دنیای خبره