محمدابراهیم پورزرندی

عضو کمیته رتبه بندی

محمدابراهیم پورزرندی
عضو کمیته رتبه بندی
shadow

دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی
رئیس هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن
مدیرعامل گروه مالی ملت