محمد رضا عربی مزرعه شاهی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمد رضا عربی مزرعه شاهی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
shadow

دانش آموخته دکتری مدیریت ریسک
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
معاون ناشران و اعضا شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران (علی البدل)
حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی
عضویت انجمن حسابداران خبره ایران
تدریس در دانشگاه های تهران، صنعت نفت و علوم اقتصادی (خوارزمی)