خدمات

پارس کیان خدماتی همچون کمک به تصمیم‌گیری‌های اعتباری، گردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات اعتباری را مورد توجه قرار داده و این امر، شرکت را به یک مرکز ایجاد و توسعه متدولوژی و نرم‌افزارهای اعتباری تبدیل نموده است. در ذیل خدمات ارائه شده در شرکت آورده شده.

رتبه بندی اعتباری

رتبه بندی اعتباری، ارزیابی احتمالی پرداخت به موقع تعهدات مالی ناشر است. رتبه بندی اعتباری اصلی ترین خدمت قابل ارائه پارس کیان می باشد. خدمات رتبه بندی اعتباری پارس کیان شامل:

← بیشتر بدانید

آموزش

ارائه آموزش های مورد نیاز سازمان ها در خصوص رتبه بندی اعتباری و ایجاد شفافیت در بازار و ابزارهای قابل معامله در بازار یکی دیگر از خدمات قابل ارائه پارس کیان می باشد.

رتبه بندی حاکمیت شرکتی

رتبه بنید حاکمیت شرکتی از خدمات قابل ارائه پارس کیان می باشد. در این بخش خبرگان در پارس کیان با بررسی وضعیت سازمان و مصاحبه با بنیانگذار و مدبران و تکمیل چک لیست ها به ارائه سطح و رتبه بندی حاکمیت شرکتی می پردازند.

مدیریت ریسک

ریسک های متعدد موجود در سازمان از مواردی است که همواره بر روی رتبه بندی اعتباری شرکت تاثیرگذار است. در این بخش خدمات پارس کیان با مدیریت ریسک به توانمند سازی سازمان ها می پرزاد.

تحقیق در حوزه صنعت/ شرکت

بررسی صنعت و روندهای موثر بر صنعت و تحلیل های آن بر تصمیم گیری های سازمانی موثر است و از نیازمندی ها و درخواست های ایشان می باشد. پارس کیان گزارشات صنایع و شرکت ها را با تحلیل های تخصصی به درخواست مشتریان استخراج و در اختیار ایشان قرار می دهد.

مشاوره

یکی از خدماتی که پارس کیان به درخواست مشتریان خود ارائه می دهد، خدمات مشاوره ای به شرکت ها و سازمان ها می باشد. این بخش شامل مشاوره حوزه های سرمایه گذاری، اعتباری، ریسک و سایر زمینه های مدیریتی کلان سازمان باشد.

نرخ خدمات

بر اساس خط مشی و ضوابط اجرایی مورد عمل در ” پارس کیان” کلیه فعالیتهای مرتبط با مذاکره با متقاضیان رتبه بندی، انعقاد قرارداد و تعیین کارمزد خدمات رتبه بندی توسط واحد توسعه بازار که از نظر مدیریتی و عملیاتی کاملا مستقل از بخشهای فعال در فرایند اجرایی رتبه بندی می باشند صورت می گیرد. براساس این ضوابط در صورتیکه پس از مذاکره، متقاضی تمایل به استفاده از خدمات رتبه بندی ” پارس کیان” داشته باشد یک نسخه از قرارداد استاندارد جهت امضا متقاضی ارسال و پس از امضا و قبولی آن توسط متقاضی فرایند رتبه بندی شروع خواهد شد. قرارداد دارای دو بخش می باشد. در بخش اول که چارچوب استاندارد دارد شرایط کلی و تعهدات ومسئولیتهای طرفین و سایر موارد و الزامات قانونی و مقرراتی درج می گردد. در بخش دوم قرارداد مبلغ حق الزحمه خدمات رتبه بندی بر اساس جدول نرخ خدمات که بر مبنای موضوع و ساختار فعالیت متقاضی و یا مبلغ اسمی اوراق مورد رتبه بندی (با لحاظ حداقل و حداکثر کارمزد) می باشد تعیین شده و مورد قبول متقاضی قرار می گیرد.
در شرایط معمول بخش اول قرارداد تا زمانیکه از نظر ” پارس کیان” مشتری یا اوراق مورد رتبه بندی واجد شرایط رتبه بندی باشد جاری و بدون تغییر بوده و در سالهای بعد مبلغ حق الزحمه خدمات رتبه بندی( با لحاظ تغییرات مربوطه) در قالب بخش دوم قرارداد برای مشتری ارسال و مورد تایید قرار می گیرد. کارمزد خدمات در اولین رتبه بندی با امضای قرارداد و قبل از شروع رتبه بندی دریافت می گردد. کارمزد خدمات سالهای بعد (پایش و بازبینی سالانه رتبه) حداکثر یکسال پس از دریافت کارمزد اولین رتبه بندی دریافت می گردد. در صورتیکه به هر دلیل حق الزحمه مذکور حد اکثر تا 2 هفته قبل از موعد سالانه بازبینی رتبه پرداخت نگردد ” پارس کیان” این حق را برای خود محفوظ می داند که رتبه را معلق نموده و قرارداد رتبه بندی را فسخ نماید.

نرخ کارمزد خدمات رتبه بندی اعتباری

رتبه بندی اعتباری
مبنای محاسبه کارمزد پایه
حداقل کارمزد (میلیون ریال)
حداکثر کارمزد (میلیون ریال)

بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری
دارایی ها با لحاظ پیچیدگی های صنعت، ساختار مالی و پروژه ها (حسب مورد)
300
3.000

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
دارایی ها و سپرده ها با لحاظ پیچیدگی ساختار مالی و گروه تحت پوشش
1.000
5.000

هلدینگ ها
دارایی ها با لحاظ شرکت های تابعه و پیچیدگی صنعت و ساختار هلدینگ
400
4.000

شرکت های سرمایه گذاری
دارایی ها با لحاظ ساختار پرتفوی سرمایه گذاری
400
2.000

تامین سرمایه
دارایی ها و تعهدات با لحاظ تنوع و پیچیدگی فعالیت
400
4.000

سایر نهادهای مالی
دارایی ها و تعهدات با لحاظ تنوع و پیچیدگی فعالیت
300
1.000

توانگری مالی شرکت های بیمه
دارایی ها و تعهدات بیمه ای با لحاظ ساختار ریسک پرتفوی بیمه
300
3.000

انواع صکوک/ اوراق مشارکت
ارزش اسمی اوراق با لحاظ شرایط بانی/ ناشر و ضامن (در صورت وجود)
500
5.000

نرخ کارمزد خدمات درجه بندی و رتبه بندی غیر اعتباری

موضوع
مبنای محاسبه
نرخ
حداقل کارمزد (میلیون ریال)
حداکثر کارمزد (میلیون ریال)

درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
ارزش دارایی های صندوق
18 میلیونیم (0/000018) ارزش سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت + 9 ده هزارم (0/0009) ارزش سهام یا سایر دارایی ها
80
1.200

رتبه بندی کیفیت مدیریت دارایی ها
میزان و تنوع دارایی های تحت مدیریت با لحاظ پیچیدگی و ساختار آنها
بر مبنای حجم برآوردی کار ارزش سهام یا سایر دارایی ها
300
3.000

1- به کارمزدهای تعیین شده ، ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی اضافه خواهد شد.
2- در صورت وجود ضامن در اوراق بدهی؛ کارمزد رتبه بندی ضامن مطابق نرخهای مربوطه دریافت خواهد شد و در صورتیکه ضامن قبلا رتبه بندی شده و دارای رتبه اعلام شده معتبر باشد؛ کارمزدی دریافت نخواهد شد.
3- هزینه های ایاب و ذهاب به شهرستان و اقامت بر عهده مشتری می باشد.
4- پارس کیان اینحق را برای خود محفوظ دارد که بصورت دوره ای و با لحاظ شرایط اقتصادی و با اعلام قبلی نرخ کارمزدهای خود را تغییر دهد. تغییرات انجام شده قابل اعمال به کلیه قراردادهای منعقده پس از تغییر و همچنین بازبینیهای دوره ای که موعد اعلام آنها پس از تغییرات می باشد اعمال خواهد شد.
5- مبنای محاسبات کارمزد رتبه بندی اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی متقاضی می باشد.
6- ساختار اشاره شده در جدول فوق به عنوان معیاری برای تخمین کارمزد می باشد و کارمزد دقیق هر مورد رتبه بندی بصورت خاص و پس از بررسی دقیق از حجم کار و پیچیدگی آن به مشتری اعلام خواهد شد.
7- هزینه های مرتبط با تهیه گزارشات مورد نیاز از جمله هزینه های کارشناس رسمی یا حسابرسان یا ارزیابی که در تهیه گزارش رتبه بندی لازم می باشد بر عهده مشتری است.