نمودار سازمانی

ساختار مدیریت

در ساختار مدیریت سوابق تحصیلی و حرفه ای هریک از اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته رتبه بندی، گروه کاری رتبه بندی و مدیر تطبیق را مشاهده می نمایید.