...

مشتریان عمده

مشتریان عمده

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان طبق قانون موظف است، فهرست مشتریان عمده خود را که شامل مشتریانی می شود که سهمی معادل یا بیش از 5 درصد از سبد درآمد عملیاتی پارس کیان را به خود اختصاص داده اند را منتشر نماید.
این گزارش پنج ساله و شامل نام مشتریان و سهم شان از سبد دآمدی به تفکیک هر سال می باشد.
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان گزارشات مرتبط با مشتریان عمده خود را در این بخش منتشر می نماید.