...

ارزیابی رتبه بندی ها

ارزیابی رتبه بندی ها

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان جهت تحت کنترل قراردادن رتبه های اعتباری منتشر شده، در بازه های زمانی مشخص، رتبه بندی های اعتباری تعیین شده را ارزیابی نموده و نتایج را برای عموم منتشر می نماید. گزارشات مرتبط با ارزیابی رتبه های اعتباری در این بخش منتشر می گردند.