...

تعاریف و استانداردها

تعاریف و استانداردها

ارائه رتبه بندی های موثق، دقیق و به موقع نیازمند پیروی از قوانین و الزامات سختگیرانه ای است که در شرکت رتبه بندی پارس کیان بر اساس شیوه نامه های رتبه بندی (Methodology)، ضوابط و قوانین داخلی، فرآیندهای داخلی مدون و بومی شده، صورت می پذیرد. در لیست ذیل می توانید آخرین نسخه از تعاریف و استانداردهای تصویب شده و منتشر شده رتبه بندی اعتباری پارس کیان را مشاهده نمایید.

تعاریف و واژه نامه