...

تغییرات رتبه بندی اعتباری

تغییرات رتبه بندی اعتباری

تغییرات رتبه بندی اعتباری در دوره های سالانه را نمایش می دهد. در ارزیابی رتبه های اعتباری تغییرات رتبه اعتباری تعیین شده در پارس کیان منتشر می گردد. این تغییرات کیفیت و دقت عملکرد شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان را در تعیین رتبه اعتباری مشخص می سازد.
در این بخش پس از حصول اطلاعات ارزیابی رتبه های اعتباری تعیین شده، تغییرات رتبه های اعتباری منتشر می شوند.