...

رتبه بندی وزارت صمت

رتبه بندی وزارت صمت

براساس صورتجلسات کارگروه تبصره ماده ۵ دستورالعمل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی صرفاً توسط موسسات رتبه بندی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر بوده و قابل قبول خواهد بود.

طبق قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی به عنوان یکی از انواع نهادهای مالی، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالیت تحت نظارت آن سازمان هستند و فعالیت هرگونه مؤسسه رتبه‌بندی خارج از این چارچوب غیرقانونی است. متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند در مورد شاخص‌های مربوط به بخش کسب‌وکار- کیفی که نیازمند دریافت اسناد و مدارک از متقاضی و ارزیابی‌های خبره‌محور است، به موسسات رتبه بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند که طبق تفاهم انجام‌شده با آن سازمان، نتایج ارزیابی شاخص‌های مورد نظر پس از ثبت در سامانه کدال توسط هر یک از مؤسسات و تأیید سازمان مذکور، برای دوره بعد مستقیماً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری اعمال خواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی اختیاری بوده و بازرگانان در هر دوره، مجازند صرفاً از طریق مؤسسات مورد تأیید اعلام‌شده از طریق سامانه برای آن دوره جهت ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی اقدام نموده و در غیر اینصورت به هیچ وجه نتایج ارزیابی قابل اعمال و استفاده نخواهد بود. توجه داشته باشید که در هر دوره سه‌ماهه (فصلی) فقط یک بار ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی برای هر بنگاه اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفاً اولین خروجی مؤسسات رتبه‌بندی در سامانه اعمال خواهد شد و اعتبار آن حداکثر یک سال پس از ثبت و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه رتبه‌بندی است. همچنین با توجه به اینکه نتایج ارزیابی مؤسسات رتبه‌بندی عیناً در سامانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، درخواست بازبینی در مورد شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی در سامانه امکان‌پذیر نبوده و این موضوع صرفاً از ابتدا حسب تقاضای بنگاه اقتصادی و طبق توافق با مؤسسه رتبه‌بندی انجام شده و خروجی مؤسسه رتبه‌بندی قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.