...

فرآیندهای داخلی

فرآیندهای داخلی

ارائه رتبه بندی های موثق، دقیق و به موقع نیازمند پیروی از قوانین و الزامات سختگیرانه ای است که در شرکت رتبه بندی پارس بر اساس شیوه نامه های رتبه بندی (Methodology)، ضوابط و قوانین داخلی، فرآیندهای داخلی مدون و بومی شده، صورت می پذیرد. در لیست ذیل می توانید آخرین نسخه از فرآیندهای داخلی تصویب شده و منتشر شده رتبه بندی اعتباری پارس کیان را مشاهده نمایید.

جستجو

دسته بندی ها