...

مشتریان عمده

مشتریان عمده

مشتریان عمده

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان طبق قانون موظف است، فهرست مشتریان عمده خود را که شامل مشتریانی می شود که سهمی معادل یا بیش از 5 درصد از سبد درآمد عملیاتی پارس کیان را به خود اختصاص داده اند را منتشر نماید.
این گزارش پنج ساله و شامل نام مشتریان و سهم شان از سبد دآمدی به تفکیک هر سال می باشد.
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان گزارشات مرتبط با مشتریان عمده خود را در این بخش منتشر می نماید.

جستجو

دسته بندی ها