...

منابع اطلاعاتی مورد اعتماد

منابع اطلاعاتی مورد اعتماد

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان طبق فرآیند رتبه بندی اعتباری خود و در جهت ارائه رتبه های اعتباری قابل اتکا و دقیق نیازمند بهره مندی از منابع اطلاعاتی مورد اعتماد می باشد. بر این اساس ضوابط نگهداری و کنترل اطلاعات خود را به تصویب هیات مدیره رسانده و جهت اطلاع عموم ذینفعان خود منتشر نموده است.
عمده منابع اطلاعاتی شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان به شرح ذیل می باشد.

الف) منابع اطلاعاتی اولیه (مالی و صنعت):

1- ناشر مورد رتبه بندی (و شرکت های تابعه و وابسته و شرکتهای مشابه حسب مورد)
2- شرکت های پردازش اطلاعات مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
3- موسسات داخلی حرفه ای و مستقل مشاوره ای در حوزه مالی و حوزه های مختلف صنعتی
4- موسسات حرفه ای و مستقل بین المللی (از جمله موسسات رتبه بندی بین المللی، موسسات بزرگ حسابرسی و شرکتهای مشاوره بین المللی)
5- نهاد ناظر و سایر ارکان بازار سرمایه از جمله بورس ها، سپرده گذاری و سامانه های مرتبط
6- اطلاعات رسمی منتشره توسط دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر مراجع رسمی دولتی
7- اطلاعات رسمی منتشره توسط نهادهای بین¬المللی معتبر همانند بانک جهانی و …

ب) منابع اطلاعاتی ثانویه:

1- انجمن های حرفه ای، صنفی و تخصصی (رسمی دارای مجوز) در هر صنعت یا بخش
2- اطلاعات منتشره توسط شرکتهای مشابه فعال در صنعت
3- نهادهای حرفه ای و سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی و سندیکاها
4- مجلات و بولتن های تخصصی در صنعت یا بخش
5- سایر مجلات و بولتن ها، روزنامه ها، اخبار و … با لحاظ موثق بودن منبع اطلاعاتی و مرجع منتشر کننده آن
6- اطلاعات سایر منابع خارجی همانند تشکلهای حرفه ای و تخصصی یا صنفی، روزنامه ها و مجلات خارجی و خبرگزاری های مربوطه

جستجو

دسته بندی ها